Aayushyachi daairie lihinara..

Aayushyachi daairie lihinara tar toh parmeshvarach astoh,
Pan vaachnarey pan asato,
Jivnaat kup kahie hava asta..Pan pahije tech betat nahie,
Sarva kahie nashibaat asta..pan apalanashib gadavna ye aplya haatat asta,
Paristiti jeva avghad astey..teva vyaktila prabhav ani paisa nahi,
Tar “swabhaav ani samband” kaamala yetat!!?

Prayatna karaa kie konihi aplyavar rusu nayey..
Jivlagachie sobat kadi sutu nayey..
Naatey maitrichi aso kie premache..
Asey nibava kie tya natachey band ayushyabar tutu nayey!!?

Aayushya todasa asava..pan apalya mansala ood lavnara asava
Aayushya todasa jagava pan..janmojanmich prem milava
Prem asa dyaava kie..genaryachi onjal apurie padavi
Maitri ashi asavi kie..swartachahi baan nasava
ayushya asa jagava kie..mrutyunehi mhanava “Jag ajun me yein nantar”?

Neha