Barleyla khisa mansala..

Barleyla khisa mansala duniyaa dakavtoh..
Rikama khisa matra duniyetali mansa dakavtoh!?

Prashna sutnya-sarka asel tar kalji karnyasarkey kai?
Anie toh sutat nasel tar kalji karun kai upyog??

Rasta sundr asel tar nakie vichara toh kuthey jaatoh..
Pan deyha sundar asel tar matra rasta kasa ahey hey bagu naka..rastyavar chalat raha!?

Neha