I juzz wanna say…

I juzz wanna say..
Kayaal rakha karoh apnah..merepas ek he cartoon hai!
Chasmaah laganey key doh faydey hai
Bandi kubsurat bie lagtie hai aur maasum bie!
Ladkaah tameez waala hona chahiye,
Badtameez toh meyra dil bie hai!

Neha