Intezaar mat karoh..

Intezaar mat karoh…Jitana tum sochatey ho
Zindage ussey kahie jyaada aagey nikal rahie hai!!😫

Aajkal vyavahaar aur dosatie..Hazaar key note jaisie ho gayi hai
Dar lagataa hey kahie nakalie naa ho!!😒

Jievan mey kabie bie kisi koh beykar na samjey..
Kyukie band padie gadie bi din mey do baar sahie samay koh batatie hai!!😢

Spread the love @ CuteSMS.co.in