Intezaar mat karoh..

Intezaar mat karoh…Jitana tum sochatey ho
Zindage ussey kahie jyaada aagey nikal rahie hai!!?

Aajkal vyavahaar aur dosatie..Hazaar key note jaisie ho gayi hai
Dar lagataa hey kahie nakalie naa ho!!?

Jievan mey kabie bie kisi koh beykar na samjey..
Kyukie band padie gadie bi din mey do baar sahie samay koh batatie hai!!?

Neha