Jivaapaad prem keylyavar..

Jivaapaad prem keylyavar kalatie ki..
Prem manaje kai asata..
Tumie prem konavarhi karaa..
Pan jechyavar karaal..techyavar agadi shevatparynt karaa!!

Prem manaat asunahi manasey te lapavun tevtaat,
Pustakachya paanat atvani japvun tevtaat,
Pustak ugadley kie mag atavnie ugadtaat,
Ani dolyatun ashru banun barastaat!!

Tuja itka niragas man kadich pahila navta
Manahie sundar asta hey kadich manaat ala navta
Tujya sundar manashich maja man sanvaad karat gela
Ann tech rup pahun tujyaat nakalat guntat gela!!

Neha