Joh log keyhatey..

Joh log keyhatey hey kie woh vyast hey,
Vaastav mey woh asta vyast hai!

Acchey kitaabey aur acchey log
Turant samaj mey nahi aatey, unne padna padta hai!

Sabra rakh dost,
Teyri kadar ussey waqt batayega!

Neha