Maitrie haa jar tumcha..

Maitrie haa jar tumcha weak point asel tar..
Tumie jagaatil shaktimaan vyakti aahat!?

Maitrie he ashie vykatie asatey..
Ji tumchyabadal sagley janunahie tumchyavar prem karatey!?

Maitriche beriz karta karta maitrichey gunaakar karuya..
Dukh..apmaan..vajaa karun jivnache ganit sodvuyaa!!?

Neha