Manapasun lihilelya ghosti manala sparsh karataat..

Manapasun lihilelya ghosti manala sparsh karataat..
Tya nehamie kahitari vegala bolun jaatat..
Kahie maansa betun badlat aastat..
ani kahie maansana betun aayushyat badal gadato!!
?Shub sakal?!!

Nahsibane milalei god mansa shanik
jalelya trasane todun taku naye..
Karan kai sangava udya sagla asel pan
sobatila koni hakaaney bandanara, rusnara
ani chityashya samjutine lagech kudkan
asnar god prem ayushyat nasel..
Tey vaalvat anubhavnya peksha aatach
baagechi kalji gena chaangla ahe!!
?Shub sakal?!!

Chaplele pustakey vachlyaney kharey knowledge miltey
Anubhavache pustak vachlyane kharey knowledge miltey
Karan…
Chaplelya pustakache lekak barpur astaat..
pan anubhavachya pustakache lekak apan swataha asato!!
☺Shub sakal☺!!

Neha