Best Marathi friendship SMS

Aayushya badlat aste..
vargaatun ofice paryant..
pustakapasun file paryant..
jeans pasun formal paryant..
pocketmoney pasun pagaar paryant..
preyasi pasun patni paryant..
pan mitra te tasech rahataat!!!

Maitri karat asaal tar..
panyasarki durval karaa,
durvar jaun suddha..
shano shani atvel ashi kara!!

Maitri karat asaal tar..
divyatalya pantisarka kara,
andaraat je prakash diel..
hrudayat asa ek mandir kara!

Neha