Marathi Latest Jokes

Varan baatachya jevnala lok garatil
Lahanaana patavtat ani bokdachya jevnala mhantat
:
:
Malach java lagel nahitar tyana raag yeil!!

Undrachi toli talvari geun daavat hoti,
Rastyat vaagane vicharla, ka rey? ka daavtai? Raada kai ahe?
Undir : aaichya gaavat, tikde admin ne ganpati
samorcha modak palavla ani naav amchya var alai
saglya groupchich vaat lavto!!

Chinese lokancha bara ahe raav..!!
:
:
:
Ek gf sodun geli tari tashich disnari dusri milte!!

Neha