Prem gyaave prem dyave..

Prem gyaave prem dyave..saglyanach aplese karave
Lagaley kadi jarie bandave..Tari vishai premane mandave!!?

Paavsatun jevdaa olaava betat nahiee..Tevda jivaala maitrit milto,
Maitri madlya saavlicha artha kaditari unaatun gelyavar kalto!!?

Maitri maaji todu nakos.. kadihe majyavar rusu nakoss!!?

Neha