A crussh a daay..

A crussh a daay..Keepzz love awaay!😍

D amazieng moment whn urr crussh likezz ur statuz
n u staart to imaginee lifee 2gether😍

Crussh r morre beautieful dn affairzz beczz thr is noo responsibilitiezz,
No worriezz, no commitment.
Juzz luk at ur crussh n smilee.😍